ARITRMUTT

18/03/2024

การประชุมหารือการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น และศูนย์นวัตกรรมและความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
17/03/2024

บรรยากาศตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย “Thailand Design Creator Competition 2024”

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี […]
15/03/2024

ติวเข้มโครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MOS OLYMPIC Thailand Competition และ Thailand Design Creator Competition 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กำลังใจนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย MOS-TDCC

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
13/03/2024

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
08/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา […]