ทำเนียบผู้บริหาร 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล

รองผู้อำนวยการ

ผศ. ปองพล   นิลพฤกษ์

รองผู้อำนวยการ

 

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี