ภาพกิจกรรม

28/02/2024

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด

27/02/2024

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

27/02/2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำงบประมาณ 2566

21/02/2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย

20/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม kickoff ระบบ ISO ปี 2567 กับทางทีมที่ปรึกษา

19/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

15/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2024

14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

14/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักงานอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

13/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567

09/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย LEAN / KAIZEN

08/02/2024

กิจกรรมการแสดงดนตรีสด และการร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ครั้งที่ 2 “RIM NAM MUSIC Fest. Season#2”

08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

08/02/2024

ต้อนรับคณะครูในกิจกรรมค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

07/02/2024

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อบรมการใช้งานระบบการบันทึกผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ สมาคม PDPA Thailand

05/02/2024

นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด และ นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ Cashlink

05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี การประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

29/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการนำเสนอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันภัยไซเบอร์

26/01/2024

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

24/01/2024

พิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

24/01/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร “เทคนิควิธีไช้งาน canva เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอให้น่าสนใจ” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

22/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง โครงการ MOS OLYMPIC Thailand Competition 2024

18/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18/01/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

17/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

16/01/2024

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ประชุมการนำเสนอระบบการให้คำปรึกษาและการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

15/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับฟังการนำเสนอระบบออกเอกสารทางการศึกษา

12/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567