บุคลากรกลุ่มบริการสารสนเทศ

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

โทร. 02 549 3083   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-website

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

นางสาววรรณวิสาข์ โพธิ์มณี

วรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี
งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

ณฐิกา   ขัติวงษ์
งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

ภัทริยะ ศรีทอง
งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

 

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

โทร. 02 549 4079 หรือ 02 549 3085   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

ขัตติยาพร ลพสุนทร  สาวิตรี ท้วมลี้

ขัตติยาพร ลพสุนทร

งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

สาวิตรี ท้วมลี้

งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

สาริณี จ่างเจริญ

สาริณี จ่างเจริญ

งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

จันทิมา   เจริญผล

งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

สุภาวดี เรียงขันธ์ (กะมุกดา)

สุภาวดี เรียงขันธ์
งานศูนย์บริการความรู้ /ฝึกอบรม

จิราภรณ์   ศิริโชติบัณฑิต
งานศูนย์บริการความรู้  /ฝึกอบรม

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

โทร. 02 549 4441-2  Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-Information Center

ปิยนุช   เจียงแจ่มจิต
หัวหน้าฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ญาณิภา จันทร์บำรุง พรสุภา อ่อนภูมี

ญาณิภา จันทร์บำรุง
งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ

พรสุภา อ่อนภูมี
งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ

 

Library