กลุ่มบริการสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

โทร. 02 549 3083   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-website

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

นางสาววรรณวิสาข์ โพธิ์มณี

วรรณวิสาข์  โพธิ์มณี

งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

ภัทริยะ ศรีทอง

งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ

โทร. 02 549 4079 หรือ 02 549 3085   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ขัตติยาพร ลพสุนทร

ขัตติยาพร ลพสุนทร

หัวหน้าฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ

สาริณี จ่างเจริญ  สาวิตรี ท้วมลี้

สาริณี จ่างเจริญ

งานฝึกอบรม

สาวิตรี ท้วมลี้

งานฝึกอบรม

สุภาวดี เรียงขันธ์ (กะมุกดา)

จันทิมา   เจริญผล

งานศูนย์บริการความรู้

สุภาวดี เรียงขันธ์ (กะมุกดา) 

งานศูนย์บริการความรู้

จิราภรณ์   ศิริโชติบัณฑิต

งานศูนย์บริการความรู้

 ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง

โทร. 02 549 4441-2 โทรสาร.  02 549 4443   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-Information Center

มัทธนา ก้อนสันทัด

มัทธนา ก้อนสันทัด
หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง

ญาณิภา จันทร์บำรุง พรสุภา อ่อนภูมี

ญาณิภา จันทร์บำรุง

งานบริการข้อมูล

พรสุภา อ่อนภูมี

งานบริการข้อมูล

ฝ่ายศูนย์ความรู้และนวัตกรรม

 

จุติพร   พฤกษะศรี

งานบริการความรู้และนวัตกรรม

กรรณิกา เทพนวล

งานบริการความรู้และนวัตกรรม