ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ

 

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

โทร. 02 549 3083   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-website

 

 

เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์/งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

วรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
พัชรี ญานสาร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สุภาภรณ์ พงษ์พิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

 

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

โทร. 02 549 4079 หรือ 02 549 3085   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 

 

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

 

ขัตติยาพร ลพสุนทร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
สาวิตรี ท้วมลี้
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
สาริณี จ่างเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
จันทิมา   เจริญผล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
สุภาวดี เรียงขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์บริการความรู้ /ฝึกอบรม
จิราภรณ์   ศิริโชติบัณฑิต
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานศูนย์บริการความรู้  /ฝึกอบรม

 

 

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

โทร. 02 549 4441-2  Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-Information Center

 

 

ปิยนุช   เจียงแจ่มจิต
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ญาณิภา จันทร์บำรุง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ
พรสุภา บุญทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ