บุคลากรกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

จิรภา เขียวหวาน

จิรภา เขียวหวาน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ชนิดาพร สวนสีดา เบญจมาศ เรืองฉาย

ชนิดาพร สวนสีดา

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เบญจมาศ เรืองฉาย

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

พิสมัย แดนไธสง สุปราณี ใจแกล้ว

พิสมัย แดนไธสง

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

สุปราณี ใจแกล้ว

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

วิริยา สมบูรณ์ผล ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

วิริยา สมบูรณ์ผล

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัชนี แสงแก้ว

ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

รัชนี แสงแก้ว

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ(Tell me more)

ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการ
แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ(Tell me more)

 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

สมใจ วงศ์บุญรอด

สมใจ วงศ์บุญรอด

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

วันดี เจียมสมบุญ นภาพันธ์ ศรีปราชญ์

วันดี เจียมสมบุญ

งานบริการตอบคำถาม

นภาพันธ์ ศรีปราชญ์

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

วิไลพร อู่คชสาร สนธยา ทองดี

วิไลพร อู่คชสาร

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

สนธยา ทองดี

งานบริการ IT ZONE

บุศรินทร์ รักตวัฒน์

วิไลพร อู่คชสาร

บุศรินทร์ รักตวัฒน์

งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

 

วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์

งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานบริการ IT ZONE

 

 

Library