เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
โทร. 
02 549 3654 หรือ 02 549 3645

จิรภา เขียวหวาน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

 

ชนิดาพร สวนสีดา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
เบญจมาศ เรืองฉาย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
สุปราณี ใจแกล้ว
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
โทร.
02 549 3655 หรือ 02 549 3658

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

 

วิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
รัชนี แสงแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการโปรแกรมภาษา
ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการโปรแกรมภาษา

 

 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
โทร. 
02 549 3656 / 02 549 3639 หรือ 02 549 3643

สมใจ วงศ์บุญรอด
ตำแหน่งบรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

 

วันดี เจียมสมบุญ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานบริการตอบคำถาม
นภาพันธ์ ศรีปราชญ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
วิไลพร อู่คชสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
สนธยา ทองดี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานบริการ IT ZONE
บุศรินทร์ รักตวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม
งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานบริการ IT ZONE