บุคลากรกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
โทร. 
02 549 3654 หรือ 02 549 3645

จิรภา เขียวหวาน

จิรภา เขียวหวาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ชนิดาพร สวนสีดา เบญจมาศ เรืองฉาย
ชนิดาพร สวนสีดา
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
เบญจมาศ เรืองฉาย
งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
พิสมัย แดนไธสง สุปราณี ใจแกล้ว
พิสมัย แดนไธสง
งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
สุปราณี ใจแกล้ว
งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
โทร.
02 549 3655 หรือ 02 549 3658

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

วิริยา สมบูรณ์ผล ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิริยา สมบูรณ์ผล
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
รัชนี แสงแก้ว

รัชนี แสงแก้ว
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ
(Tell me more)
ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการ แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ
(Tell me more)

 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
โทร. 
02 549 3656 / 02 549 3639 หรือ 02 549 3643

สมใจ วงศ์บุญรอด

สมใจ วงศ์บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

วันดี เจียมสมบุญ นภาพันธ์ ศรีปราชญ์
วันดี เจียมสมบุญ
งานบริการตอบคำถาม
นภาพันธ์ ศรีปราชญ์
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
วิไลพร อู่คชสาร สนธยา ทองดี
วิไลพร อู่คชสาร
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
สนธยา ทองดี
งานบริการ IT ZONE
บุศรินทร์ รักตวัฒน์ วิไลพร อู่คชสาร
บุศรินทร์ รักตวัฒน์
งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์
งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานบริการ IT ZONE

 

Library