กลุ่มเผยแพร่สื่อการศึกษา

ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษาและฝ่ายการศึกษาทางไกล

ธวัชชัย เรืองฉาย วันชัย แก้วดี

 ธวัชชัย เรืองฉาย

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล

วันชัย แก้วดี

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา

นิธิโรจน์ อริยวัฒนศิริ ดำรงศักดิ์ ศรัทธาคม
นิธิโรจน์  อริยวัฒนศิริ

งานการศึกษาทางไกล/งานผลิตสื่อการศึกษา

ดำรงศักดิ์ ศรัทธาคม

งานผลิตสื่อการศึกษา/งานการศึกษาทางไกล

ณัฐชญานันท์ ทองเนียม รัชฎาภรณ์ ปรีชากิจ
ณัฐชญานันท์  ทองเนียม

งานการศึกษาทางไกล/งานผลิตสื่อการศึกษา

รัชฎาภรณ์ ปรีชากิจ

งานผลิตสื่อการศึกษา/งานการศึกษาทางไกล

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โทร. 02 549  3663   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-e-Learning

สุจิตรา ยอดเสน่หา

สุจิตรา ยอดเสน่หา
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พัชรา คงเหมาะ

พัชรา คงเหมาะ

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์