บุคลากรกลุ่มงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา

ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา

วันชัย แก้วดี

วันชัย แก้วดี

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา

ดำรงศักดิ์ ศรัทธาคม ณัฐชญานันท์ ทองเนียม

ดำรงศักดิ์ ศรัทธาคม

งานนวัตกรรมสื่อการศึกษา/
งานการศึกษาทางไกล

ณัฐชญานันท์  ทองเนียม

งานนวัตกรรมสื่อการศึกษา/
งานการศึกษาทางไกล

บัณฑิต ห่วงศรี

 

กิจติศักดิ์ งดสันเทียะ

งานนวัตกรรมสื่อการศึกษา/
งานการศึกษาทางไกล

 

 

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โทร. 02 549  3663   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-e-Learning

สุจิตรา ยอดเสน่หา

สุจิตรา ยอดเสน่หา
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พัชรา คงเหมาะ

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Library