ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา
โทร.
02 549 3662

วันชัย แก้วดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมสื่อสารการศึกษา/งานผลิตสื่อการศึกษา

ดำรงศักดิ์ ศรัทธาคม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษา
กิจติศักดิ์ งดสันเทียะ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษา
ณัฐชญานันท์ ทองเนียม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานผลิตสื่อการศึกษา
นายพงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษา

 

 

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โทร. 02 549  3663   Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-e-Learning

 

สุจิตรา ยอดเสน่หา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์/งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พัชรา คงเหมาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์