กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

NameSizeHits
01-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537974.7 KiB331
02-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255884.8 KiB202
03-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255862.9 KiB100
04-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256174.0 KiB160
05-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565211.5 KiB230
06-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550121.0 KiB220
07-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560113.9 KiB258
08-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544106.2 KiB102
09-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255188.7 KiB64
10-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562197.4 KiB158
11-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562149.4 KiB57
12-พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562180.7 KiB59
13-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540134.4 KiB72
14-พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562335.4 KiB70
15-พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562284.6 KiB98
16-พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563106.9 KiB57
17-พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566202.4 KiB408
18-พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 254968.1 KiB79
19-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 255376.7 KiB166
20-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2565145.0 KiB106
21-ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550239.3 KiB66
22-ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553148.9 KiB68
23-ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565177.8 KiB69
24-ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562198.2 KiB70
25-นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี4.2 MiB74
26-กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. 2566296.5 KiB58
27-พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565192.5 KiB108