ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

06/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน ๕๐๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานการขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิด HCFC-๑๒๓ CLEAN AGENT ขนาด ๑๐ ปอนด์ (ถังสีเขียว) จำนวน ๔๓ ถัง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/04/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/04/2023

การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2564

12/04/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริการ SMS Marketing จำนวน ๑๓๓,๕๑๑ ข้อความ จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๐๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้ (บอร์ดเกม) จำนวน ๒๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบใบประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสำหรับนักการศึกษาและการออกแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ จากเงินพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Library