ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

15/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๕๒๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ IC๓ Certificate รูปแบบ Site License จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๓๒ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้ (บอร์ดเกม) จำนวน ๒๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) จำนวน ๗๙๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting EDU จำนวน ๒o License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)

07/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)

28/06/2022

ประกวดราคาซื้อระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/06/2022

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24/06/2022

ประกวดราคาซื้อระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding)

07/06/2022

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)

30/05/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/05/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/05/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Library