แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารวิทยบริการ)

index_13 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารวิทยบริการ) ประจำปีการศึกษา 2558

index_13 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารวิทยบริการ) ประจำปีการศึกษา 2559

index_13 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารวิทยบริการ) ประจำปีการศึกษา 2560

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

index_13 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา 2558
index_13 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
index_13 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 index_13 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558
 index_13 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2557
 index_13 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2556

 

พื้นที่ในการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Library