DIGITAL SERVICE

    บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย
รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

10/05/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/05/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 523 รายการ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/05/2022

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement

Library