wanvisa phomanee

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบรการสารสนเทศและหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 968/2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้มาช่วยราชการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ววันที่ 17 สิงหาคม 2563 และสำนักฯ ได้แต่ตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ตามโครงสร้างการบริหารภายในนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบรการสารสนเทศและหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกตำแหน่งหนึ่ง

NameSizeHits
NameSizeHits
01- คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มห่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ756.5 KiB5
02- คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มห่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ451.6 KiB5

 

กันยายน 3, 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศ […]
สิงหาคม 3, 2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]
กรกฎาคม 23, 2020

รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Par […]
มิถุนายน 17, 2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]