แสดงความยินดี

19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
05/02/2024

 รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล ลิขิตโต ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีและความห่วงใยกับ นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
05/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิต  ภูครองตา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางพรสุภา บุญทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีมติอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/01/2024

ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]