แนวคิดในการพัฒนาหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2550 ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ “For Your ILT (Information Learning Technology) Inspiration” สำนักฯได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่างๆให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยกเลิกงานบริการบางส่วนซึ่งผู้รับบริการยังมีความเข้าใจผิดบางประการเพราะปัจจุบันขอบเขตงาน ICT เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทุกส่วนซึ่งงานบางอย่างไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฯ

ภารกิจหลักในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้

 • การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพื้นฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล ปัจจุบันสำนักได้ริเริ่มที่จะจัดทำมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมในระดับ สากล
 • ดำเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนิน งานเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลทั่วไป
 • ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
 • บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • กำหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • ให้บริการข้อมูลพื้นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลภายนอก
 • ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม

ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ทันสมัย ครบครัน เช่น การให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ อินเทอร์เน็ต หนังสือสิ่งพิมพ์
 • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เป็นสถานที่จัดประชุม สัมมนา เป็นจุดนัดพบ
 • เป็นศูนย์สารสนเทศ
 • เป็นหน่วยงานที่ยกระดับความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีปณิธานที่ตอบสนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญ ด้านวิชาชีพ เสริมสร้างมนุษย์ที่มีค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและการพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2562 – 2565 โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ นายนิติ วิทยาวิโรจน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) ได้กำหนดวิสัยทัศน์สร้างและตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน รู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. พัฒนางานระบบการให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อผู้รับ บริการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการและทั้งด้านการเรียนรู้ บริหารจัดการและการประสานงาน
 3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ
 4. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรมอันดีและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้สำนักฯเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา

20150923-02

กลยุทธ์และแนวทาง

ARIT PLAN = 4S + 4D + 4P + SMILE

4S (Strategy) –> สนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย

4D (Digital) –> ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย 4D (ดี)

4P (Perspective) –> มุมมองในการพัฒนา 4 ด้าน

SMILE –> ค่านิยมหลัก (Core Value)

สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ (4S)      ขับเคลื่อนด้วย 4 ดี (4D)
ครอบคลุมทั้ง
4 มุมมอง (4P)         ด้วยค่านิยมหลัก SMILE”

20150923-03-1

4S : สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 • S1: Hands on – การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
 • S2: Research & Innovation – พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
 • S3: Internationalization – ส่งเสริมความเป็นนานชาติ
 • S4: Modern Management – การบริหารจัดการสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

4D : ตอบสนองการขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศ

 • D1: D-Infrastructure – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 • D2: D-Learning – ใช้ IT เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย
 • D3: D-Management – พัฒนาระบบ MIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • D4: D-Service – พัฒนาระบบบริการให้เป็นมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ดี และ มีประสิทธิภาพ

4P : การดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (Perspective)

 • P1: Customer Perspective – มุมมองด้านผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้งานบริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
 • P2: Internal Process Perspective – มุมมองด้านกระบวนการภายในเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานโดยใช้ IT
 • P3: Learning and Growth Perspective – มุมมองด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็น Team Work รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมการให้บริการ
 • P4: Financial and Budgeting Perspective – มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ การบริหารงบประมาณอย่างรอบครอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิตามเป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ

 • พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI)
 • ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบ WiFi
 • พัฒนาระบบ MIS ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ERP, e-Office, ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ฯลฯ
 • พัฒนาทักษะ IT ของนักศึกษาและบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเป็น Professional เช่น IC3, ITPE
 • พัฒนาระบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพและรองรับ Mobile Devices
 • พัฒนาห้องเรียน SMART CLASSROOM และ Discussion ROOM
 • พัฒนาสื่อสารนิเทศและระบบบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น รายการ INNOVATIVE VAREITY
 • Green Library เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น SOLAR ROOF, LED

พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI)

20150923-03-2

 

แผนภาพแสดงผังการบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูลกลาง : RMUTT

20150923-03-3

 

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบ WiFi

20150923-03-4

พัฒนาทักษะ IT และภาษาของนักศึกษาและบุคลากร

20150923-03-5

 

SMART CLASSROOM / DISCUSSION ROOM

20150923-03-7

การผลิตรายการ INNOVATIVE VARIETY
 www.innovative.rmutt.ac.th

203141006-Innovative

Green Library

20150923-03-6

 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2561 (530.4 KiB, 735 downloads)

ARIT VisionR8-Niti
ARIT VisionR8-Niti
ARIT_VisionR8-Niti.pdf
8.3 MiB
400 Downloads
รายละเอียด