แนวคิดในการพัฒนาหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2550 ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ  “For Your ILT (Information Learning Technology) Inspiration” สำนักฯได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่างๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยกเลิกงานบริการบางส่วนซึ่งผู้รับบริการยังมีความเข้าใจผิดบางประการเพราะปัจจุบันขอบเขตงาน ICT เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทุกส่วนซึ่งงานบางอย่างไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฯ

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 ได้มีการปรับนโยบายบริหารใหม่โดย “ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กร “RMUTT CREATIVE CORNER GROWING INNOVATIVE SPACE”  บนพื้นฐาน “HAPPY  HEALTHY  SMART”” 

ภารกิจหลักในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้

 • การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพื้นฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล ปัจจุบันสำนักได้ริเริ่มที่จะจัดทำมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมในระดับ สากล
 • ดำเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนิน งานเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคคลทั่วไป
 • ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
 • บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • กำหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
 • ให้บริการข้อมูลพื้นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลภายนอก
 • ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบสารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม

ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ทันสมัย ครบครัน เช่น การให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ อินเทอร์เน็ต หนังสือสิ่งพิมพ์
 • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เป็นสถานที่จัดประชุม สัมมนา เป็นจุดนัดพบ
 • เป็นศูนย์สารสนเทศ
 • เป็นหน่วยงานที่ยกระดับความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีปณิธานที่ตอบสนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญ ด้านวิชาชีพ เสริมสร้างมนุษย์ที่มีค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

นโยบายการบริหารงาน

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2566-2570
โดย ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2566-2570 (3.9 MiB, 30 downloads)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กร “RMUTT CREATIVE CORNER GROWING INNOVATIVE SPACE”  บนพื้นฐาน “HAPPY  HEALTHY  SMART”  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้