20210624-Report-2Year-CEO (13.6 MiB, 242 downloads)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564

ตามแผนการบริหารจัดการและแผนการพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2564 (รอบ 2 ปี)
โดยนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นรายงานประกอบการประเมินตนเองของ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 (รอบ 2 ปี ) ซึ่งได้สรุปประเด็นแนวคิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับสำนักฯ  โดยมิติมุมมองต่อการบริหารจัดการจึงเป็นลักษณะของการประมวลแนวคิด แผนพัฒนามหาวิทยาลัย นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรในระดับสำนักฯ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาพรวม

ประเด็นการสรุปผลการดำเนินงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการและแผนการพัฒนาสำนักฯ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้

1. ด้านยุทธศาสตร์ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่

1.1 การจัดทำแผนพัฒนาส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการกำหนดทิศทางส่วนราชการ โดยการประเมินความเหมาะสมและการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีของมหาวิทยาลัย คะแนนผลการปฏิบัติงาน
1.2 การบริหารงานที่บรรลุตามภารกิจของส่วนราชการสอดคล้องกับคำรับรองปฏิบัติราชการที่ได้ทำความตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย
1.3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2. ด้านปฏิบัติการประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1 การนำนโยบายและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารการเงินและงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาส่วนราชการ
2.3 การมีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกส่วนราชการที่ได้รับการประเมิน
2.5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของด้านอื่น ๆ ที่ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของงไวรัสโควิด 19 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้มีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงาน ดังนี้

1) แผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) แผนการพัฒนาด้านอัตรากำลังคน
3) แผนการพัฒนาด้านการลงทุน
4) แผนการพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ

3. ด้านพื้นฐานการนำองค์กรประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.1 ภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้าส่วนราชการ การให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมืออย่างทั่วถึง และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ในการบริการส่วนราชการ
3.2 การบริหารส่วนราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน 10 คะแนน
3.2.1 การบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง
3.2.2 ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคประชารัฐ หลักการกระจายอำนาจ หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักคุณธรรมจริยธรรม
3.2.4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร
3.2.3 การรังสรรค์คุณค่า