ข่าวล่าสุด : ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สวส. มทร.ธัญบุรี

 

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีภาระกิจในการให้บริการ แก่หน่วยงานและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ คณะ หน่วยงาน บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยฯ และสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ที่ได้รับมอบหมาย

สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก ดังที่ได้รับมอบหมาย

ให้คำปรึกษา/อบรมให้ความรู้กับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการออกแบบ เมื่อมีการสร้างเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ให้สร้างเว็บไซต์ใหม่ หรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยเรียบร้อยแล้วนั้น ฝ่ายฯ จะประสานงานนัดหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ในกรณีที่บุคลากรยังขาดความชำนาญให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งให้มีการปรับกระบวนการให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ่้น

email : website@rmutt.ac.th หรือ media.oit@gmail.com

แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการขอรับบริการและการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566  คลิก