ปองพล   นิลพฤกษ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
โทร.
02 549 3073

ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล/งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
วีระพงษ์ พุทธกาล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
สันต์ชัย   ขานสันเทียะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
โทร.
02 549 3084

มัทธนา   ก้อนสันทัด
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ฤทธิชัย บ่อศีล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
สิรภพ นนท์พละ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา
โทร.
02 549 3074

ปาริชาติ   ศริยานนท์พินิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา/งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

อรรณพ พุ่มพวง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
ยุทธนา   นิ่มนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
รัชฎาภรณ์  ปรีชากิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
ศลาฆิน   อังกูรภัทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค