บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ปองพล   นิลพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
โทร.
02 549 3073

 ธนพิทักษ์ ชวนชอบ

ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

ณิชกุล กิจชัยปกรณ์ วีระพงษ์ พุทธกาล
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
วีระพงษ์ พุทธกาล
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
สันต์ชัย   ขานสันเทียะ
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
โทร.
02 549 3084

มัทธนา   ก้อนสันทัด
หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ฤทธิชัย บ่อศีล
ฤทธิชัย บ่อศีล
งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
พีระพงษ์   ทองสุข
งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เทวราชา รักงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา
โทร.
02 549 3074

อาภรณ์ เวียงสงค์

อาภรณ์ เวียงสงค์
หัวหน้าฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา

อรรณพ พุ่มพวง ยุทธนา นิ่มนวล ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ
อรรณพ พุ่มพวง
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
ยุทธนา   นิ่มนวล
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
ปาริชาติ   ศริยานนท์พินิจ
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
ศลาฆิน   อังกูรภัทร์
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
รัชฎาภรณ์  ปรีชากิจ
งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

Library