ทำเนียบผู้บริหาร


รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566