บุคลากรและโครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

Library