ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร. 092 318 9887

ผศ.ดร. บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล

ผศ.ดร. บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและความรู้

นนธิการ์   บัวขำ กรรณิกา   เทพนวล พรพิมล ลิขิตโต

นนธิการ์   บัวขำ
งานบริการนวัตกรรมและความรู้/ งานธุรการ/ งานบริการวิชาการ

กรรณิกา   เทพนวล
งานบริการระบบเครือข่าย 4004/งานธุรการ /งานบริการวิชาการ

พรพิมล ลิขิตโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปัทมาวรรณ ด่านกลาง กรวิชญ์ ธนวราทรัพย์

ปัทมาวรรณ ด่านกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรวิชญ์ ธนวราทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป