รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ