บริการทรัพยากรสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สามารถเข้าใช้งานจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระบบ VPN

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวัง จึงส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจจากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนการสอนบางส่วนที่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รวบรวมเครื่องมือที่สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม สำหรับทางการ Work from Home และ Learn from Home ประกอบด้วย โดยมีลิงค์บริการต่าง ๆ ดังนี้

e-Resources

Reaearch@RMUTTReaearch@RMUTT
e-Booke-Book
e-Database2020025-Icon-08
ThaiLis (TDC)ThaiLis (TDC)
e-NewsPapere-NewsPaper
Hoover & CORPUSHoover & CORPUS
วารสารออนไลน์วารสารออนไลน์

Tools Research & Thesis

TurnitinTurnitin
EndNoteEndNote

Service Library Loan

OPAC Library RMUTTOPAC Library RMUTT
Discussion RoomDiscussion Room

บริการนอกพื้นที่เครื่องข่าย มทร.ธัญบุรี

VPN RMUTTVPN RMUTT
RMUTT Lib TalkRMUTT Lib Talk