บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ

สาลิตา ศรีแสงอ่อน

สาลิตา ศรีแสงอ่อน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.
02 549 3079

สาลิตา ศรีแสงอ่อน

สาลิตา ศรีแสงอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บังเอิญ ดีบุก สาลิตา ศรีแสงอ่อน แสงดาว สีนาทนันท์
บังเอิญ ดีบุก
งานสารบรรณ
สาลิตา ศรีแสงอ่อน
งานบุคลากร/งานแผน
แสงดาว สีนาทนันท์
งานการเงิน
สุภาพร สุนทรเพราะ
ลัดดา วีระเบญจพล
งานประกันคุณภาพ/งานบัญชี
สุภาพร สุนทรเพราะ
งานธุรการ/งานบริการวิชาการ
ฐิตาภา สมมิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศุภลักษณ์ สินมา
ศุภลักษณ์ สินมา
งานพัสดุ
พรทิพย์  โคโต
งานพัสดุ
ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
เลขานุการ

 

สุวิทย์ จันทร์เจริญ

ปลื้มจิต โสระเวช
งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/
งานบริการ IT ZONE
สุวิทย์ จันทร์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายอาคารสถานที่

โทร. 02 549 3644

โกวิท สดแสงจันทร์

โกวิท สดแสงจันทร์
หัวหน้าอาคารสถานที่

กิจติศักดิ์ งดทันเที๊ยะ

เอกชัย แซ่คู
งานดูแลอาคารสถานที่/ งานบริการตู้ Container Mini Fab Lab

บัณฑิต ห่วงศรี
งานดูแลอาคารสถานที่/ งานบริการตู้ Container Mini Fab Lab

เพ็ญศรี อวยพร
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ


วีนา แตงสีนวน
ธนบูรณ์  บุญพระสงฆ์
งานดูแลอาคารสถานที่/ งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ
ศิรดา ดีบุก
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ
วีนา แตงสีนวน
งานแม่บ้าน
มารินทร์ ลีล้อม
สาลินี   พุทธเสน
งานแม่บ้าน
สุชาดา   สุดมี
งานแม่บ้าน
มารินทร์ ลีล้อม
งานแม่บ้าน

ยุพิน   ปิติไหว
งานแม่บ้าน
แสงเดือน สุวรรณกลาง
งานแม่บ้าน
 

 

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ

โทร. 02 549 4555

อาภรณ์ เวียงสงค์

อาภรณ์ เวียงสงค์
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

นิธิโรจน์   อริยวัฒนศิริ
งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ/งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา

ภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ

กฤตณัฐ ลายทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

ผศ.ดร. บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและความรู้

นนธิการ์   บัวขำ
งานบริการนวัตกรรมและความรู้/ งานธุรการ/ งานบริการวิชาการ

กรรณิกา   เทพนวล
งานบริการระบบเครือข่าย 4004/งานธุรการ /งานบริการวิชาการ

พรพิมล ลิขิตโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปัทมาวรรณ ด่านกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรวิชญ์ ธนวราทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Library