สำนักงานผู้อำนวยการ

อัญชัญ เกตุทับทิม

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อัญชัญ เกตุทับทิม

อัญชัญ เกตุทับทิม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บังเอิญ ดีบุก สาลิตา ศรีแสงอ่อน

บังเอิญ ดีบุก

งานสารบรรณ

สาลิตา ศรีแสงอ่อน

งานบุคลากร/งานแผน

แสงดาว สีนาทนันท์

แสงดาว สีนาทนันท์

งานการเงิน

ลัดดา วีระเบญจพล

งานประกันคุณภาพ/งานบัญชี

สุภาพร สุนทรเพราะ ศุภลักษณ์ สินมา

สุภาพร สุนทรเพราะ

งานธุรการ/งานบริการวิชาการ

ศุภลักษณ์ สินมา

งานพัสดุ

พรทิพย์  โคโต

งานพัสดุ

มณศศกร โอชา

งานพัสดุ

 สุวิทย์ จันทร์เจริญ

ปลื้มจิต โสระเวช

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/
งานบริการ IT ZONE

สุวิทย์ จันทร์เจริญ

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายอาคารสถานที่

โกวิท สดแสงจันทร์

โกวิท สดแสงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

เอกชัย แซ่คู

งานดูแลอาคารสถานที่/งานบริการตู้ Container Mini Fab Lab

เพ็ญศรี อวยพร

งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

สมชาติ   ขำสง่า

งานดูแลอาคารสถานที่/
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

ธนบูรณ์  บุญพระสงฆ์

งานดูแลอาคารสถานที่/
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

วีนา แตงสีนวน

วีนา แตงสีนวน

งานแม่บ้าน

สาลินี   พุทธเสน

งานแม่บ้าน

มารินทร์ ลีล้อม

สุชาดา   สุดมี

งานแม่บ้าน

มารินทร์ ลีล้อม

งานแม่บ้าน

ธนพร สุนทรเพราะ

ธนพร สุนทรเพราะ

งานแม่บ้าน

ยุพิน   ปิติไหว

งานแม่บ้าน

ฝ่ายโครงการพิเศษ

กิจติศักดิ์ งดทันเที๊ยะ

บัณฑิต ห่วงศรี

หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

บัณฑิต ห่วงศรี

นิธิโรจน์   อริยวัฒนศิริ

งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ/งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา

กิจติศักดิ์ งดสันเทียะ

งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ/งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา

อาม   ขำสง่า

งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ/งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา

 ภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์

งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ