สาลิตา ศรีแสงอ่อน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.
02 549 3079

สาลิตา ศรีแสงอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สาลิตา ศรีแสงอ่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร/งานแผน
บังเอิญ ดีบุก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานสารบรรณ
แสงดาว สีนาทนันท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
ลัดดา วีระเบญจพล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ/งานบัญชี
ศุภลักษณ์ สินมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานพัสดุ
พรทิพย์  โคโต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
สุภาพร สุนทรเพราะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ/งานบริการวิชาการ
กรรณิกา เทพนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานพัสดุ/งานบริการวิชาการ
ปลื้มจิต โสระเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/
งานบริการ IT ZONE
ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เลขานุการผู้อำนวยการ
ฐิตาภา สมมิตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สุวิทย์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

 

ฝ่ายอาคารสถานที่

โทร. 02 549 3644

โกวิท สดแสงจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่/ดูแลระบบงานอาคารสถานที่

 

เอกชัย แซ่คู
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานดูแลอาคารสถานที่/ งานบริการตู้ Container Mini Fab Lab
บัณฑิต ห่วงศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
งานดูแลอาคารสถานที่/ งานบริการตู้ Container Mini Fab Lab
เพ็ญศรี อวยพร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ
ธนบูรณ์  บุญพระสงฆ์
ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ
งานดูแลอาคารสถานที่/ งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ
ศิรดา ดีบุก
ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ
งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ
วีนา แตงสีนวน
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน
สาลินี   พุทธเสน
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน
สุชาดา   สุดมี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน
มารินทร์ ลีล้อม
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน
ยุพิน   ปิติไหว
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน
แสงเดือน สุวรรณกลาง
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน
อรอุมา เอมสอาด
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
งานแม่บ้าน

 

 

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ

โทร. 02 549 4555

อาภรณ์ เวียงสงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

นิธิโรจน์   อริยวัฒนศิริ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ/งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา

ภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์
ตำแหน่ง นักวิชาการ
งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ

กฤตณัฐ ลายทิม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานดูแลและประสานงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ/งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา

 

 

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

ผศ.ดร. บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและความรู้

 

นนธิการ์   บัวขำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการนวัตกรรมและความรู้/งานบริการวิชาการ
พรพิมล ลิขิตโต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการนวัตกรรมและความรู้/งานการเงิน บัญชี และส่งเสริมธุรกิจ
ปัทมาวรรณ ด่านกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการนวัตกรรมและความรู้/งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา
กรวิชญ์ ธนวราทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการนวัตกรรมและความรู้/งานบริการเทคนิค