NameSizeHits
01-คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 25 มกราคม 2566535.1 KiB55
02-คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 3 มีนาคม 25661.6 MiB56
03-คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ) ลงวันที่ 09 มีนาคม 256666.8 KiB41
04-คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2566101.5 KiB57
05-คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 มีนาคม 25663.9 MiB79