computer

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูง จำนวน ๕๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
13/01/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๖๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
13/01/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานกราฟฟิกทั่วไป จำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
09/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๖o เครื่อง (สวส.) วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]