Notebook

27/09/2022

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่4

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
18/08/2022

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
19/07/2022

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
25/05/2022

โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับอาจารย์ บุคลากร มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
30/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาขอ […]