iQNewsClip

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ IQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อ ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ IQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ IQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๖๔๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ IQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (44.2 KiB, 13 downloads)
กันยายน 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ IQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ iQNewsClip และ NewsCenter จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ iQNewsClip และ NewsCenter จำนวน 1 ระบบ

จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวผ่านระ […]