Lecture hall

03/02/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม Lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]