Certificate

09/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ IC๓ Certificate รูปแบบ Site License จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ I […]
08/07/2016

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3

The Internet and Computing […]