ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

19/09/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมงานพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
05/09/2023

การอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคนิค LEAN และ KAIZEN”

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
04/09/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) อบรม MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
19/08/2023

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยก […]
15/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้อำนวยการ โครงการ และบรรยาย “วิสัยทัศน์และภาพอนาคตการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้ […]
05/08/2023

บรรยายเรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียบูรณาการกับสื่อสังคมออนไลน์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(5 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
25/07/2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 6 “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX”

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
24/07/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
20/07/2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]