ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin