รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 2