ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
03/03/2024

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมและประเมินความรู้ IC3 Digital Literacy Certificate มทร.ธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
08/02/2024

ต้อนรับคณะครูในกิจกรรมค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง และ […]
22/09/2023

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องระบบเซิร์ฟเวอร์ การเดินและติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกในองค์กรขนาดใหญ่

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
13/09/2023

ต้อนรับมหาวิทยาลัยบูรพา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางทะเล เยี่ยมชมบริการห้องสมุด

นางสมใจ วงค์บุญรอด หัวหน้า […]
31/08/2023

ต้อนรับ รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ […]
29/05/2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
29/05/2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
24/01/2023

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ จาก สปป.ลาว

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]