อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องระบบเซิร์ฟเวอร์ การเดินและติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกในองค์กรขนาดใหญ่