ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว