e-bidding

28/02/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรม จำนวน ๑๐๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสานักวิทยบริการและเท […]
01/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้ (บอร์ดเกม) จำนวน ๒๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
13/02/2023

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการเฉพาะทาง จำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
03/02/2023

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูง จำนวน ๕๐ เครื่อง(สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
03/02/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม Lecture hall จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/01/2023

ประกาศร่างพิจารณ์ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูง จำนวน ๕๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
13/01/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๖๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
13/01/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานกราฟฟิกทั่วไป จำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]