e-bidding

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด (สวส.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สวส.๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดิ อิมเมจิเนทีฟ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี (23.4 KiB, 34 downloads)
มิถุนายน 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
พฤษภาคม 19, 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
พฤษภาคม 5, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
เมษายน 24, 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]