01/02/2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่มีนโยบายการใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
19/07/2023

สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย พ […]
18/07/2023

ประกาศเตือนภัยเว็บไซต์อันตราย

ประกาศการเตือนภัยเว็บไซต์อ […]
16/06/2023

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เข้าเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
15/06/2023

การประชุมติดตามหลักฐานการดำเนินงาน ISO27001 ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
13/06/2023

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี นำเสนอ ระบบ Smart Classrcom Solution & Video Learning Management System

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
12/06/2023

ต้อนรับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมการจัดฝึกอบรม IC3 ให้กับบุคลากร กองกลาง มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
12/06/2023

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ IC3 ให้กับบุคลากร กองกลาง มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
11/06/2023

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]