ประชาสัมพันธ์

24/07/2024

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
23/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประธานการประชุมการนำเสนอกระบวนการทำงานด้วยระบบลีน (LEAN)

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
19/07/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ปี 2024

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้ […]
10/07/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชุมการตรวจติดตาม ISO กับทางทีมที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]