อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

งานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมร […]
17/06/2022

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู […]
12/06/2022

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข […]
07/06/2022

ภาพบรรยากาศการติวข้อสอบ TOEIC นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพบรรยากาศการติวข้อสอบ TO […]
06/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendix Academy

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendi […]
06/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภ […]
15/05/2022

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการพ […]
14/05/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx Overview) และโครงร่างองค์กร(Organization Profile:OP) สำหรับคณะวิชา

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิง […]
15/07/2015

ชั้น 7

ห้อง 718 ความจุ/อุปกรณ์ภาย […]