ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx Overview) และโครงร่างองค์กร(Organization Profile:OP) สำหรับคณะวิชา