Canva

20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/01/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร “เทคนิควิธีไช้งาน canva เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอให้น่าสนใจ” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
12/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
11/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
07/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายพัสดุกองคลัง
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566

เพื่อให้บุคลากร ฝ่ายพัสดุ […]
11/05/2023

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร สังกัดคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

ด้วยคณะการแพทย์บูรณาการ มห […]
26/04/2023

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบด้วย CANVA อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]
24/04/2023

เอกสารประกอบการอบรม CANVA

  Present การสร้างงานนำเ […]