Canva

17/05/2024

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปัจจุบันการทำงานในยุค New […]
02/05/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ณ กองบัญชาการกองทัพบก 1-2 พฤษภาคม 2567

ด้วยกองทัพบก มีแนวทางในการ […]
30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
10/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

  ปัจจุบันนี้คำว่า อิ […]
20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/01/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร “เทคนิควิธีไช้งาน canva เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอให้น่าสนใจ” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
12/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
11/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]