ARITRMUTT

20/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม kickoff ระบบ ISO ปี 2567 กับทางทีมที่ปรึกษา

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
19/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
15/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม […]
14/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเ […]
14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักงานอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม […]
13/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
09/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย LEAN / KAIZEN

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
08/02/2024

กิจกรรมการแสดงดนตรีสด และการร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ครั้งที่ 2 “RIM NAM MUSIC Fest. Season#2”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]