ARITRMUTT

12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
11/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
10/07/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชุมการตรวจติดตาม ISO กับทางทีมที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
09/07/2024

โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
27/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมสรุปแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
27/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
26/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]