Infographic

20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/01/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร “เทคนิควิธีไช้งาน canva เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอให้น่าสนใจ” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
12/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
11/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
20/10/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
05/08/2023

บรรยายเรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียบูรณาการกับสื่อสังคมออนไลน์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(5 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
24/07/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
11/05/2023

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร สังกัดคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

ด้วยคณะการแพทย์บูรณาการ มห […]
24/11/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโล […]