Infographic

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Infographic)

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

ภาพถ่ายโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

 

พฤษภาคม 30, 2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การ […]
ธันวาคม 23, 2015

ภาพการอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม กา […]