Infographic

05/08/2023

บรรยายเรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียบูรณาการกับสื่อสังคมออนไลน์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(5 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
24/07/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
11/05/2023

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร สังกัดคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

ด้วยคณะการแพทย์บูรณาการ มห […]
24/11/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโล […]
17/11/2022

เอกสารประกอบการอบรม : โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

ไฟล์ตัวอย่างการทำ Workshop […]
03/11/2022

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันเข้ […]
02/11/2022

โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี […]
31/10/2022

สร้างตัวอักษรให้น่าสนใจและมีมิติ ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016

วิธีการสร้างตัวอักษรให้น่า […]
27/10/2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ Infographic (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้สอนอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิง […]