Work from Home

13/07/2021

ประกาศช่องทางติดต่องานบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ช่วง Work From Home

ตามประกาศศูนย์ป้องกันและคว […]
13/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
06/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
01/01/2021

แบบลงทะเบียนการใช้งาน E-mail RMUTT และ คู่มือการใช้งาน Office 365 & Microsoft Teams ในการ Work from Home

แบบลงทะเบียนการใช้งานอีเมล […]
28/04/2020

โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Work from Home สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลั […]