illustrator

20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
05/02/2022

ภาพบรรยากาศการการอบรมคณะบริหารธุรกิจ หัวข้อ “การใช้ Adobe Illustrator (Ai) และ Adobe Photoshop (Ps) เพื่อสายงานการตลาด” ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการการอบรมคณะบร […]
30/11/2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Photoshop/illustrator ห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จ […]
02/08/2019

ภาพบรรยากาศการอบรม photoshop illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
19/07/2017

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแ […]