pattariya srithong

20/05/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
17/05/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
10/05/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม lecture hall จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
09/05/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือ จำนวน 523 รายการ(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
02/05/2022

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
25/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
20/04/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจําหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
01/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ(ระบบพอใจ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
01/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 11 รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]