09/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย LEAN / KAIZEN

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
11/10/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย LEAN/KAIZEN

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี รศ.ด […]
05/09/2023

การอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคนิค LEAN และ KAIZEN”

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]