รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย LEAN/KAIZEN