Digital Literacy

20/05/2024

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
04/12/2023

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเทค […]
10/11/2023

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบร […]
08/10/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
18/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
04/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
11/06/2023

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
22/06/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบประเมินทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน ๕๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
10/11/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]