Kanoknan Chanthon

27/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
10/11/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
03/09/2020

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft

  วันที่ 2 กันยายน 25 […]
02/09/2020

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม WALAI Autolib Ultimat

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการพ […]
02/09/2020

การอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X9

ภาพบรรยากาศการอบรมการจัดกา […]
02/09/2020

การอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งา […]
02/09/2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]